Doen we practicum? – Deel 2

26,95

'Doen we Practicum?'Geeft een overzicht van practica die je in de biologielessen zou kunnen uitvoeren.
Na de invoering van de tweede fase is het practicum een beetje op de achtergrond geraakt. Het zelf uitvoeren van practicum en het zelf bedenken van onderwerpen voor een zelfstandig biologisch onderzoek zorgt voor een verdieping van kennis. Deze kennis die leerlingen gedurende hun schoolloopbaan verwerven is belangrijk voor hun verdere leven. Dat was de reden om de verzameling practica, te moderniseren. Dat betekende onder meer practicum voorschriften aanpassen aan de huidige veiligheidseisen.
In deze uitgave, in twee delen, zijn de voorschriften geschikt gemaakt voor gebruik door leerlingen, en zijn er, anders dan bij een kookboek practicum, suggesties voor een open variant (hoger niveau). Er zijn veel nieuwe opdrachten toegevoegd voor een evenwichtige verdeling over de concepten.
De paragrafen zijn opgezet met algemene informatie voor de docenten en toa's en practicumbeschrijvingen voor leerlingen, vaak aangevuld met vragen en opdrachten.

Deel 2 is samen met deel 1 ook als voordelige set verkrijgbaar.

Beschrijving

Deel 2 is, net als deel 1, vooral gericht op praktische vaardigheden. Alleen die opdrachten die vrij eenvoudig in een klaslokaal zijn uit te voeren, zijn geselec­teerd. De selectie is bovendien gebaseerd op de huidige regels voor het uitvoeren van practica. Dat betreft het gebruik van chemicaliën en bijvoorbeeld het snijden in gewervelde dieren.
Het boek is bedoeld voor leraren die al enige ervaring met practica hebben en deze willen vergroten. Hulp van de toa is daarbij vaak onmisbaar
De opdrachten zijn wellicht digitaal te bewerken voor bijvoorbeeld metingen met IP Coach of Pasco of door bepaalde onderdelen weg te laten, zoals benodigdhe­den. Dan wordt het aan de leerlingen overgelaten om te bedenken wat je voor een bepaalde proef nodig zou kunnen hebben (een vakdidactisch niveau hoger)
De opdrachten zijn niet allemaal even geschikt voor iedere leerling (vanwege het niveau van de leerlingen). Uit de omschrijving zal al snel duidelijk zijn voor welke klas en niveau de opdracht geschikt is. Dat is ter beoordeling aan de leraar.
De vragen voor de leerlingen zijn voorbeelden en kunnen naar eigen inzicht wor­den aangepast, veranderd of toegevoegd.
Sommige opdrachten zijn niet afkomstig uit de delen van Biothema, deze zijn toe­gevoegd om het onderwerp wat verder aan te vullen, zodat er een evenwichtige verdeling over de thema’s en hoofdstukken is ontstaan.
Uitgebreid onderzoek, zoals veldwerk, is niet opgenomen. Dat is meer voorbehou­den aan de biologisch georiënteerde werkweken en kampen.
Voor het overige verwijzen wij naar het voorwoord van deel l

N.B. Net als in deel 1 is een aantal artikelen al eerder in een wat uitgebreidere versie verschenen in NVOX, het maandblad van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON)

De auteurs hebben ervoor gekozen de stof voor boek 2 als volgt in te delen:
Deel 1.
Hoofdstuk 1: Milieu
Hoofdstuk 2: De factor water
Hoofdstuk 3: Processen
Deel 2.
Hoofdstuk4 Zintuigen
Hoofdstuk 5 Spieren en botten
Hoofdstuk 6: Gedrag
Deel 3.
Hoofdstuk 7: Voortplanting, differentiatie en groei
Hoofdstuk 8 Erfelijkheid