Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.nvonwebshop.nl.

Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON). In de statuten worden de doelen van de NVON beschreven.

 

Privacy

De NVON hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NVON houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als NVON zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden van de NVON

Persoonsgegevens van leden worden door de NVON verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden. Hieronder valt onder andere:
  • De facturatie van de contributie;
  • Het creëren van een account zodat u uw gegevens kunt inzien en wijzigen, en in kunt loggen in het gedeelte van de website dat alleen voor leden zichtbaar is;
  • Het verzenden van de vakbondsbrief.
 • Het tot stand brengen van de doelen van de vereniging. Hieronder valt onder andere:
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief aan leden;
  • Het verzenden van onze vakbladen NVOX en Terugkoppeling met incidenteel extra flyers;
  • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Het uitnodigen voor de algemene ledenvergadering en andere door de NVON georganiseerde bijeenkomsten, nascholingen en congressen;
  • Het doorgeven van voor onze leden geschikte informatie over bijvoorbeeld activiteiten van partners;
  • Het op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van vakbondsaangelegenheden, zoals verslagen bij fusietrajecten waarbij de bonden zijn betrokken en de cao-onderhandelingen. De informatieverstrekking zal altijd via de NVON lopen en de NVON zal zonder uw toestemming geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken;
  • In verband met Govak-gelden het geanonimiseerd doorgeven van het aantal leden in betreffende secties van het onderwijs met leeftijdscategorieën aan de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Er is dus niet te herleiden om wie dit gaat. Voor deze gegevens doorgegeven worden is een accountantsverklaring nodig. Om die reden worden lidgegevens wel gedeeld met de desbetreffende accountant.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gerechtvaardigde belangen die voortvloeien uit het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de NVON de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Titel;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • IBAN;
 • Brin-nummer school

 

Uw persoonsgegevens worden door de NVON opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Tot twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten van de webshop van de NVON

Persoonsgegevens van klanten van de webshop van de NVON worden door de NVON verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling kan de NVON de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Lidmaatschapsnummer.

Uw persoonsgegevens worden door NVON opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Tot één jaar na de gedane bestelling en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens bij het inschrijven van door de NVON georganiseerde nascholingen en de algemene ledenvergadering

Persoonsgegevens van deelnemers aan door de NVON georganiseerde nascholingen worden door de NVON verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling kan de NVON de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Titel
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Lidmaatschapsnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;

Uw persoonsgegevens worden door NVON opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot twee jaar daarna. Deze gegevens zullen onder andere gebruikt worden om u uit te nodigen voor een vergelijkbaar evenement.

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de NVON-Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door de NVON verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier nieuwsbrief;
 • Het lidmaatschap van de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de NVON de volgende persoonsgegevens van u vragen en gebruiken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens in het databestand voor de nieuwsbrief worden door de NVON opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief.

 

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de NVON-Nieuwsbrief Natuurkunde en NVON-Nieuwsbrief Wetenschapsoriëntatie

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees voor deze nieuwsbrieven worden door de NVON verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier voor de specifieke nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de NVON de volgende persoonsgegevens van u vragen en gebruiken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens in het databestand voor de desbetreffende Nieuwsbrief worden door de NVON opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de betreffende nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten, geïnteresseerden en/of partners

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten, geïnteresseerden en/of partners worden door de NVON verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitnodigingen voor activiteiten van de vereniging
 • Gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via (mondelinge of schriftelijke) partnerovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de NVON de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de NVON opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact, geïnteresseerde en/of partner.

 

Verwerking van persoonsgegevens van bureaumedewerkers

Persoonsgegevens van bureaumedewerkers worden door de NVON verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan het bureaumedewerker zijn.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het bureaumedewerker zijn, wat een vorm van een arbeidsrelatie is.

Voor de bovenstaande doelstelling kan de NVON de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • IBAN.

Uw persoonsgegevens worden door de NVON opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Tot twee jaar na het stoppen als bureaumedewerker, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Sollicitaties

Bij de NVON vinden meerdere sollicitatieprocedures plaats. Te denken valt aan sollicitatieprocedures voor bureaumedewerkers en voor vertegenwoordigers namens de NVON in andere gremia, zoals bijvoorbeeld de vaststellingscommissies van het CvTE. Ook voor nieuwe bestuursleden (zoals bijvoorbeeld een nieuwe voorzitter) zijn sollicitatieprocedures soms aan de orde.

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door de NVON verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Een sollicitatie op een specifieke functie

Grondslag voor het opslaan van deze persoonsgegevens is:

 • Het feit dat men solliciteert;

Voor de bovenstaande doelstelling kan de NVON de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • CV.

Uw persoonsgegevens worden door de NVON opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Tot vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het incasseren van de contributies;
 • Juridische diensverlening voor leden;
 • Het drukken en distribueren van de vakbladen NVOX en Terugkoppeling;
 • Het gebruik van een module voor het organiseren van congressen;
 • Het inrichten van de website en de hosting daarvan, inclusief het ‘Mijn NVON’ gedeelte waarop lidgegevens vermeld zijn;
 • Het koppelen van Ideal binnen de webshop naar een betaling op de rekening van de NVON;
 • Het koppelen van een betaling via Ideal of een betalingskenmerk vanuit de congresmodule naar een betaling op de rekening van de NVON;
 • Het controleren van het soort leden door de accountant in verband met Govak-gelden;
 • Het verzorgen van onze e-mailaccounts;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het aanmaken en verzenden van de ledenpassen.

Wij geven zelf nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

In kaart brengen websitebezoek

De NVON gebruikt op haar websites alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies die ingezet worden, verzamelen geen privacygevoelige informatie (Google Analytics).

Bewaartermijn

De NVON bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de NVON van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Computers worden middels beveiligingsupdates beveiligd;
 • Alle websites van de NVON maken gebruik van het https-protocol.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die we gebruiken om te voorkomen dat uit onze naam e-mail wordt verstuurd die virussen bevat, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Veranderingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de NVON. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De laatste versie van de privacyverklaring is gemaakt op 24 mei 2018.

Contactgegevens

NVON

Parallelweg 1c

7941 HH Meppel

secretariaat@nvon.nl

telefoon: 0522 243 347

 

Overige juridische informatie

De NVON betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. De NVON aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij de NVON of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NVON. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de NVON.

Cookiebeleid

Cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op de harde schijf van uw computer worden geplaatst als je een website bezoekt. Cookies hebben als belangrijkste functie om gebruikers van elkaar te onderscheiden.

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet constant dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies zijn bedoeld om het gebruiksgemak van een website makkelijker te maken. Er zijn verschillende soorten cookies met elk een ander doel.

1. Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat een website goed functioneert. Deze cookies zorgen ervoor dat:

 • Informatie wordt doorgegeven van de ene naar de andere pagina als u bijvoorbeeld veel gegevens moet invullen,
 • De instellingen voor het weergeven van video’s (zoals gewenste buffergrootte en resolutiegegevens) worden opgeslagen,
 • De browserinstellingen voor een optimale weergave voor onze website kunnen worden uitgelezen,
 • De website gelijkmatig wordt belast, waardoor de website bereikbaar blijft,
 • Het mogelijk is om te reageren op de website,
 • Er bepaald wordt welke versie van de website u te zien krijgt.

2. Statistieken/Analyse

Van de informatie die we verzamelen, worden statistieken gemaakt. Deze gegevens geven ons inzicht in het gedrag van bezoekers op de website. Door dit gedrag te analyseren, kunnen we de structuur, de navigatie en de inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. De gegevens worden niet herleid naar individuele personen. Deze cookies zorgen ervoor dat:

 • Het aantal bezoekers aan webpagina’s op deze website wordt bijgehouden,
 • De tijdsduur van elke bezoeker wordt bijgehouden,
 • De volgorde wordt bepaald waarin bezoekers pagina’s bezoeken,
 • Het makkelijk wordt om te beoordelen welke delen van de website aanpassingen nodig hebben.

3. Overige / onvoorziene cookies

Het kan zijn dat er cookies op deze website worden geplaatst van derde partijen waar N.V.O.N. geen weet van heeft. Als deze website cookies bevat in deze categorie, neem dan contact met ons op. Of neem contact op met de derde partij die de cookie heeft geplaatst.

4. Browserinstellingen – geen cookies

Wilt u niet dat cookies op uw computer worden geplaatst? Pas dan uw browserinstellingen aan, zodat u een waarschuwing krijgt als cookies worden geplaatst. Of pas de instelling aan zodat u alleen cookies van derde partijen weigert. Instellingen gelden voor een specifieke browser op een specifiek apparaat. Als u het gebruik van cookies weigert, kunnen we niet garanderen dat onze website goed werkt. Enkele functies kunnen verloren gaan of delen van de website kunnen niet worden getoond.

5. Het privacybeleid van N.V.O.N.

Door sommige cookies te gebruiken worden er persoonsgegevens verwerkt.