Doen we practicum? – Deel 1

26,95

‘Doen we Practicum?’Geeft een overzicht van practica die je in de biologielessen zou kunnen uitvoeren.
Na de invoering van de tweede fase is het practicum een beetje op de achtergrond geraakt. Het zelf uitvoeren van practicum en het zelf bedenken van onderwerpen voor een zelfstandig biologisch onderzoek zorgt voor een verdieping van kennis. Deze kennis die leerlingen gedurende hun schoolloopbaan verwerven is belangrijk voor hun verdere leven. Dat was de reden om de verzameling practica, te moderniseren. Dat betekende onder meer practicum voorschriften aanpassen aan de huidige veiligheidseisen.
In deze uitgave, in twee delen, zijn de voorschriften geschikt gemaakt voor gebruik door leerlingen, en zijn er, anders dan bij een kookboek practicum, suggesties voor een open variant (hoger niveau). Er zijn veel nieuwe opdrachten toegevoegd voor een evenwichtige verdeling over de concepten.
De paragrafen zijn opgezet met algemene informatie voor de docenten en toa’s en practicumbeschrijvingen voor leerlingen, vaak aangevuld met vragen en opdrachten.

Deel 1 en deel 2 zijn ook samen te verkrijgen als voordelige set!

Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

In de loop der jaren zijn steeds strengere eisen gesteld aan het biologie­practicum*. Stoffen, zoals benzeen of chloroform, zijn nu uit den boze vanwege hun gevaar voor de gezondheid. Het snijden in gewervelde dieren is verboden. Opgezette dieren, waarvan de herkomst onduidelijk is, mogen niet meer in het lokaal aanwezig zijn voor waarnemingen. Ook al vanwege kans op allergische reacties van leerlingen dienen levende dieren, zoals knaagdieren, uit de lokalen verwijderd te worden.
Ook de kwaliteit en de inhoud van de schoolboeken hebben sindsdien een enorme verandering doorgemaakt. Onderwerpen zijn soms nagenoeg verdwenen (systematiek) en andere onderwerpen hebben een veel promi­nentere plaats gekregen (zoals biochemie).

De zes delen van Biothema, waarvan de definitieve vorm startte in 1971, hebben een enorme bijdrage geleverd aan het practicum biologie in het voortgezet onderwijs. De uitgave was in eerste instantie bedoeld voor de applicatiecursus voor 3e graads docenten biologie. Veel opdrachten maken nu nog steeds deel uit van de practica op de scholen.
Een groot deel van de opdrachten uit Biothema bleek geschikt om opnieuw te formuleren, nu in de vorm van een practicumvoorschrift. Deze keer zijn de voorschriften ook geschikt gemaakt voor gebruik door leerlingen, en zijn ze, anders dan een kookboekpracticum, aangevuld met mogelijke vragen en suggesties voor een meer open variant (hoger niveau).
Er is een groot aantal nieuwe opdrachten toegevoegd, om een evenwich­tige verdeling over alle concepten te krijgen.

Als auteurs hopen we natuurlijk dat deze verzameling een welkome bij­drage aan het huidige practicumaanbod zal blijken te zijn.

Zeer veel dank gaat uit naar Marianne Offereins, die het hele manuscript vele malen heeft doorgenomen op zoek naar kennelijke onjuistheden in onder andere het taalgebruik In feite heeft zij ook het manuscript pers­klaar gemaakt voor de vormgevers Wilko Visscher en Christian Soer van FIZZ, die beiden alle hulp hebben verleend om tot dit resultaat te komen.

Onze dank geldt eveneens Wendy Pruijsen-de Gel der, die heel veel moeite heeft gedaan om de nog ontbrekende afbeeldingen te zoeken of te maken. Ook anderen, die hier niet met name genoemd zijn, zijn we dankbaar voor de bijdragen die ze hebben geleverd.
Mocht u fouten, omissies of andere ongerechtigheden ontdekken, mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met een van de auteurs of met de uitgever.

De auteurs hebben ervoor gekozen de stof voor boek 1 als volgt in te delen:
Deel 1.
Hoofdstuk 1: Onderzoek doen
hoofdstuk 2 Technische vaardigheden
hoofdstuk 3: Enkele practicumtoepassingen
Deel 2.
Hoofdstuk 4: Bouw van de plant
hoofdstuk S Van koolstofdioxide tot organische stof
hoofdstuk 6: De werking van enzymen
hoofdstuk 7: Gezonde voeding
Deel 3.
Hoofdstuk 8:Transport
hoofdstuk 9: Hart en Longen
hoofdstuk 70: Stofwisseling
hoofdstuk 11: Uitscheiding.
De tekst met een blauwe achtergrond is in principe
bedoeld voor leerlingen.
*Voor meer informatie, zie www.veiligpracticum.nl.